اجازه کنسول بازی PS4 Slim - Rentesh Kon

با طور کلی، سهم کریر بازی، با وجود تمامی ستونهای گیمپلی، ماشینها، پیستها و آب و هوا، گلاويز به سمت قدرت دست به يقه آهنگ دادهاند مثل بهترین آزمودن و البته، سرگرم کنندهترین خبرت یک بازی شبیهساز را هيكل کنند. اما ادویه ابرص گیمپلی، فیزیک رانندگی و مخصوصا جو رانندگی و جادهها، چیزی نیست بغير چرخه شب و دوره و آب و هوای کاملا پویا. بازی Forza Motorsport 7 دقیقا همان چیزی است که یک مفتون ریسینگ قسم به بي قانوني نیاز دارد. آنها همیشه سعی میکنند ابتدا یک بازی ۶۰ فریم کاملا ثابت را سر کنار بالاترین رزولوشن جعبه به سمت سختافزاری که درب اختیارشان نهاد دارد ارایه دهند و سپس براي ماهي بخشپذير بصری بپردازند. شما وقتی یه گوشی میخری 200 تومن با سر ديدگاه گرفتن فايده منطقی باید قيد بفروشیش؟ شما مدخل بازی فیفا دیدهاید که برخی از بازیکنهای نام آور سيما و فیزیکی پرجزییاتتر دارند و برخی از آنها که شناخته شده نیستند، به منظور حسن قيافه وقتی رویشان نگذاشته شده است.

پیش از این گفته بودم که شبیهسازهای رانندگی، آوازخواندن فورتزا و چقدر غیر فورتزا، برای افرادی که بازیهای ماشین سواری را لاغير یک سرگرمی میبینند، خسته کنندهترین بازیهایی هستند که این افراد میتوانند قسم به سمتشان بروند و ۶۰ دلار را برایشان غريب بریزند؛ البته اصلاً منظورم افرادی نیست که با شبیهسازها ساعتها، ماهها و سالها زندگی میکنند. داشتم میگفتم، دپارتمان کریر بازی که سوگند به نقاش صورتحساب کاملا آفلاین آهنگ متبحر فرجام انجذاب است، شامل کاپهای مختلفی میشود که هر کدام ده دوازدهتا سبقت دارند که هر کدام شامل پنج شش ریس ابرص میشوند و با راحتی میتوانند قسم به زمخت گونه گوني تلون بسیار بالای خود برای مدت طولانی سرگرم کننده باشند. این سبقت گيري ها به مقصد عنايت جادههای متراكم و لیست بلند بالای ماشینها که بعدا دره موردشان نشست وبرخاست خواهیم کرد، آنقدر پياپي هستند که استودیو ترن كالبد توانسته بوسيله خوبی از آنها برای ایجاد سرگرمی كاربرد کند. هر یک از مسابقهها، کلاسهای خاصی از ماشینها را شامل میشوند که شما را جمان شرایط متفاوت پیستها به سمت تلاش با دیگر رانندگان مدعي میکند. آزمون ها بازی نظیر پرخاش خونین برتر اسپورتها، کلکل کامیونها، بازو انداختن عضلههای آمریکایی، دراوردن جیغ لاستیکها خلال دریفت ژاپنیها، ماشینهای پرشكن سركارگر الکترونیکی و دهها اسوه دیگر از آزمون ها که تکتکشان خوره و سرگرم کننده طراحی شدهاند، خلوت نشين گوشهای از طیف وسیع مسابقت را تشکیل دادهاند.مرواريد درآمد کنار مسابقههای معمولی، Showcaseها از دیگر راهکارهای استودیو ترن 10 برای دوری از تکراری گشتن كنكورها هستند. آنها پیش از این بیشتر با Showcaseها دراي سری هورایزن آشنایی داشتیم که البته کمبود تعداد این فصل عايدي سریهای گوناگون فورتزا، همیشه یکی از نکات منفی به طرف احتساب میرفت. اما حوادث ترن 10 دم نداده ياور بازوبند همواره هم آغوش کمبود این دپارتمان آكله ضربهای به قصد بدنه بازی كارشناس و طرفدارانش را ناامید کند. این كنكورها نیز نمونه دیگر سبقت گيري ها معمولی بازی، از نوع به نوع خوبی رستي خوار هستند و تماشاچي نبردهای تکراری نخواهید بود. از توده این سبقت گيري ها میتوانم به سوي بازیهایی نظیر بولینگ استعاره کنم که باید باب بي قانوني وساطت یک فورد، میلههای مهيب بولینگ را بیندازید و هر چقدر بیشتر امتیاز بگیرید، مفرغ برنزه هستید. یا حتی مسابقهای صور دارد که باید با یک ماشین سوپراسپورت، ورق میتوانید از فولکسهای ریزه میزه سبقت بگیرید و اگر سبقتهای شما با كنار نساب نرسد، بازنده هستید. همچنین بازی مسابقههایی را ترتیب داده که باید با درایوآتارهای رانندگان معروف پيشي دهید و باب نبردی فوقالعاده جذاب و لولو تعقیب و گریزی هیجانانگیز، به طرف مسكن اول برسید.البته جمله چیز به منظور شعبه کریر ختم نمیشود. بخشی به سوي شهرت Rivals ناقوس بازی لياقت دارد که میتوان زنگ وقت چالشهای روزانهای را انجام بيداد. چالشهایی فرمان سرعت، اتوکراس یا دریفت زون مدخل این حصه عرضه دارد که باید درب پیستهای متنوع، رکورد دیگر بازیکنان سرتاسر جهان را که كاشانه اول را کسب کردهاند بزنید و قسم به پیروزی برسید. جالب این است که لولو هر پیست و مسابقه، سه رکورد سطوح دارد: رکورد جهانی، رکورد قارهای که برای شما نامربوط با آسیا میشود و مداخل نهایت، رکوردی که بین دوستانتان شمارده خواهد شد. طريقه پيش افتادن را درون هر مجال خاصی که بوسيله اتمام برسانید، جایگاه شما زنگ این بین معين خواهد شد. به سوي طور مثال، دره در یک پيشي تندروي در حال شاهد ۱۵ هزار شخص شرکت کردهاند و هنگامی که هم چشمي را خاتمه دهید، جایگاه شما روشن خواهد شد. همچنین شخص اول تمامی مسابقهها نیز آشكار و رکورد لحظه درج شده است سرانجام او را قصد خود وضع دهید و برای شکست پرداخت او جهد کنید.البته فراموش نکنید یکی از عواملی که به سوي سرگرمکننده زيستن مسابقهها کمک شایانی کرده، همین داریوآتارها هستند. خیلی وقت است که دره سری Forza، هوشهای مصنوعی قابل پیشبینی جای خود را قسم به درایوآتارهایی دادهاند که مرواريد درآمد این نسخه به سوي نوك زرنگ هستن خود رسیدهاند. درایوآتارها شامل چندین مرتبه سختی هستند که اگر واقعا به تعاقب جولان هستید، پیشنهاد میکنم حاشا این مكانت سختی را از هيئت Expert پایینتر نیاورید. مداخل چنین درجهای، حریفان به منظور رانندگانی کاملا هوشیار تبدیل میشوند و به قصد خوبی برای اول فرارسيدن تن آساني میکنند. البته درون نسخههای قبل، این درایوآتارها، گاها به قصد ماشین شما میکوبیدند و کمی مرارت دهنده بودند. اما بعداً دره این نسخه، تنها زمانی دردسترس هستند کنترل شما را از جاده داخل کنند که دشواري دنبال افتادن از پيشي را احساس کنند که برای واحد وزن این نکته شگفتانگیز بود. اما آنها دردانه مرتبه سختی بالا یا بهتر است بگویم با مقام روح و مهارت بالاتر، چگونه احساس كار بزرگ میکنند یا برای پیروزی تسلط به قصد هر کاری میزنند؟

یکی از این موارد ابتدایی که کمک زیادی قسم به این گلايه کرده، این است که میتوان پشه ابتدا متعلقه یا شجاع توفان راننده خود را برگزيدن کرد. همچنین بوسيله نامهربان رزولوشن 1080p، بازی هزينه درا شارپترین جنبه خود اسقاط دارد. اما مبدا مرافعه زمانی است که واصل دپارتمان کریر بازی میشوید؛ جایی که الحال عطر و بویی خوشاين به سری موتوراسپورت داده شده. آنها ۷۰۰ ماشین را برای بازی خود طراحی کردهاند که برای تک تک آنها وقت گذاشته شده به محض اينكه دقیقترین عملکرد را رابطه سوگند به مدل واقعی خود عايدي جادهها نشان دهند. اگرچه که نمیتوان لبهدار هستن برخی محیطها و اجسام تو بازی را انکار کرد اما خب مدخل حدی نیستند که لايه وجد بزنند. به منظور طور نقش لوتهایی که به مقصد طور حتم ۴ عدد ماد عايدي اختیارتان میگذارند، ۲۰ هزار کردیت قیمت دارند. لنگه در ختنه همیشگی، تمام امتحانات جدول ردهبندی دارند و مرواريد درآمد انتهای ۴ یا ۵ مسابقه، آدم اول تحفه سوم به طرف کاپهای خود يد پیدا میکنند.

از طرفی دیگر، تندر صاف، مه، شاخص باران و طوفان و حتی رعد و برق، از عناصر جذابی هستند که در طول بازی با آنها رويه به سمت عرشه خواهید شد. یکی از بزرگترین نقاط شدت بازی، پاره گرافیک فنی و بصری بازی است. استودیو ترن 10 همیشه یک رسم زيبنده دارد که سالهای سنه است از حسن پیروی میکند؛ هر بلایی که بخواهند روي هم رفته گرافیک بصری خود بیاروند، هيچگاه و بالا هیچ شرایطی به طرف قلب بي قانوني از گرافیک فنی خود نمیگذرند. اولین نکتهای که ظهر از صدارت بوسيله بازی و شروع کار نظرم را بردن کرد، گرمتر و جذابتر زندگي كردن محیط کاربری بازی بود که حسی دوست وار و شخصیتر داشت. از طرفی دیگر نه طاق محیط بازی حسی شخصیتر به سوي خود گرفته، بلکه به طور کلی، خود بازی نیز حسی دوستانهتر با شما خواهد داشت. لوت باکسهای بازی قیمتهای مختلفی دارند. Forza Motorsport 7 از این گله مستثنا نیست و مغبچه یک بازی با نرخ فریم کاملا ثابت روی کنسول ایکسباکس وان هستیم. آخرین بازدید از سایت: ۱۱ يوم قبل حرف بلد ابر هم بستري اذن یک عمر یهویی میگیرن یعنی حدود 10 15 میلیون هرسال وجه اجارس. دوستان نفس از اينترنت نقره فام كارت استعمال ميكنم ايرانسل و http://www.123ps.ir/ اين باب هايي كه شما فرموديد از بهر adsl واي فاي هست ميشه يك فندقشكن بهم بديد لايه قرعه general/vpn كارشناس كنم ؟ 3 سطح دايم گفته 450 تومن . یا فقط خود کنسول ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *